Podstawa prawna

Wyciąg ze Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego

§ 76
  1. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jednostką o zadaniach naukowych, oświatowych i dydaktycznych.
  2. Do zadań Muzeum należy w szczególności gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie przedmiotów związanych z historią Uniwersytetu, a także historią nauki, kultury i sztuki.
  3. Organizację oraz szczegółowe zadania Muzeum określa regulamin uchwalony przez Senat na wniosek dyrektora Muzeum. Regulamin powinien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 roku, nr 5, poz. 24 ze zm.).
§ 77
  1. Dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego powołuje na okres pięciu lat Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
  2. Dyrektorem Muzeum może być wyłącznie nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudniony na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
  3. Zastępców dyrektora na okres pięciu lat powołuje Rektor na wniosek dyrektora Muzeum.
  4. Zakres obowiązków i uprawnień dyrektora określa regulamin Muzeum, o którym mowa w § 76 ust. 3.

Statut