Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

grudzień 2022

20221209
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Obiekt miesiąca

Data: 09.12.2022 - 31.12.2022
Obiekt miesiąca

„Obiekt miesiąca” to cykl zapoczątkowany w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z nowym rokiem akademickim. Co miesiąc będziemy przybliżać Państwu muzealną kolekcję, wybierając eksponat lub grupę eksponatów na co dzień nie pokazywanych szerokiej publiczności. W tym miesiącu jest to zbiór obiektów związanych z historią Wydziału Lekarskiego, wśród których znajdziemy XIX i XX-wiecznie naczynia laboratoryjne m.in. narzędzia preparacyjne będące własnością prof. Henryka Hoyera mł. (lekarza, anatoma, histologa, twórcy krakowskiej szkoły zoologii), mikroskopy oraz dawne fotografie.

Założone w 1364 r. Studium Generale zwane później Akademią Krakowską, a od XIX w. Uniwersytetem Jagiellońskim, posiadało na początku działalności trzy wydziały: prawa, medycyny i sztuk wyzwolonych. Najstarsza wzmianka dotycząca funkcjonowania Wydziału Medycznego pochodzi z pierwszych lat XV w. Informuje o istnieniu lektorium Galena w parterowych pomieszczeniach Collegium Maius, gdzie odbywały się wykłady z zakresu medycyny.

             Pierwszym, znanym z imienia wykładowcą nauk medycznych był profesor Jan Cro z Chociebuża, który w 1419 r. został wybrany rektorem krakowskiej uczelni. Następni profesorowie jak: Jan de Saccis, Herman z Przeworska czy Jan z Dobrej kształcili kolejne rzesze studentów i przyczynili się do rozwoju nauk medycznych uprawianych w krakowskiej uczelni.

            W 1428 r., na terenie Okołu, przy obecnej ulicy Grodzkiej, nieopodal Collegium Juridicum, postawiono drewniany budynek zwany domem medyków (domus medicorum). Jednak kolegium medyczne długo się nie utrzymało. Wykładowcy tego przedmiotu w większości byli ludźmi świeckimi i mieszkali z rodzinami w swych własnych domach.  Wiemy, że w odnowionej w XV wieku uczelni Wydział Medyczny posiadał tylko jedną katedrę. Dopiero w 1505 r., dzięki fundacji Macieja z Miechowa, powstała kolejna katedra, a nauki medyczne w tym czasie zaczęły się bardzo dobrze rozwijać. Wiek XVI bowiem, to wielki rozwój uczelni i jej wydziałów. Oprócz nowej katedry ustanowiono program i porządek nauczania, zapewniono stabilne finanse. Wykłady medycyny dzieliły się na dwie części - medycynę teoretyczną oraz medycynę praktyczną. Teorię i praktykę wykładało dwóch profesorów wspomaganych przez bakałarzy. W krakowskiej wszechnicy studiowali znani potem medycy jak: Józef Struś (autor traktatu o pulsie), Jan Zemełka (fundator katedry anatomii i botaniki lekarskiej), Szymon Syreński (autor słynnego zielnika), Sebastian Petrycy z Pilzna (autor popularnych traktatów medycznych). Do Krakowa przyjeżdżali studenci z wielu krajów europejskich. Po wybitnych osiągnięciach i dużym rozwoju Akademii Krakowskiej w okresie renesansu kolejne dwa wieki przyniosły stagnację i kryzys. Uczelnia wyczerpana finansowo i emocjonalnie po wieloletnich zmaganiach z zakonem jezuitów o monopol nauczania w Polsce, nie była w stanie stworzyć nowoczesnego programu dydaktycznego. Zabrakło determinacji potrzebnej do odpowiedniego zarządzania finansami, a także wybitnych osobowości, które potrafiłyby sprostać narastającym problemom.

            Dopiero pod koniec XVIII wieku, dzięki działaniom Komisji Edukacji Narodowej i reformom Hugona Kołłątaja, nastąpiło ponowne ożywienie. Wydział Medyczny został powierzony Jędrzejowi, Badurskiemu, który zapoczątkował w Krakowie nauczanie kliniczne – przy łóżku pacjenta. W mieście powstała pierwsza klinika lekarska na ziemiach polskich. Gruntownych reform Wydziału Medycznego dokonał Rafał Czerwiakowski. Medycyna teoretyczna (anatomia, fizjologia, farmacja i materia lekarska) wykładana była przez pięciu profesorów. Ostatnie lata studiów dotyczyły praktyk lekarskich odbywanych w trzech nowo powstałych klinikach (chorób wewnętrznych, chirurgii i położnictwa). Kliniki te, pierwsze w kraju, mieściły się początkowo w pojezuickim Kolegium św. Barbary przy Małym Rynku. W 1789 r. zostały przeniesione do Szpitala św. Łazarza na Wesołej (obecnie ulica Mikołaja Kopernika).

            Plany kołłątajowskich reform rozbudowy i rozwoju krakowskiej uczelni rozłożone były na wiele lat. Zniweczyły je niestety rozbiory Polski. Władze austriackie ustanowiły własne porządki. Po zlikwidowaniu Uniwersytetu we Lwowie, połączono go z Uniwersytetem Krakowskim. Do Krakowa przybyli profesorowie medycyny ze Lwowa i Wiednia. Zwiększenie ilości wykładowców umożliwiło rozbudowę Wydziału Lekarskiego o trzy nowe katedry: położnictwa, medycyny sądowej i policji lekarskiej oraz weterynarii.

            W latach 20-tych XIX w., w okresie istnienia Wolnego miasta Krakowa, dzięki staraniom Macieja Brodowicza, uzyskano nowy budynek przy ulicy Kopernika 7, poprawiając, bardzo skromny, stan ówczesnych klinik lekarskich. Klinika internistyczna posiadała dwanaście łóżek, chirurgiczna osiem, a położnicza cztery. W 1 poł. XIX w. Wydział Lekarski liczył dziewięciu profesorów i sześciu adiunktów. Wykłady odbywały się w języku polskim.

            Po likwidacji Wolnego miasta Krakowa (1846) rozpoczął się okres austriackich represji. Ograniczono autonomię uczelni oraz dotacje finansowe, a jako język wykładowy wprowadzono język niemiecki. W drugiej połowie XIX wieku wielkim orędownikiem polskości Uniwersytetu był Józef Dietl, profesor medycyny i późniejszy prezydent Miasta Krakowa. W 1870 r. przywrócono język polski jako język wykładowy. Pomimo braku niepodległości, szeregu ograniczeń i restrykcji, druga połowa XIX w. była okresem wielkiego rozwoju Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

            Wykładali wówczas i działali naukowo, często osiągając międzynarodową sławę, wybitni uczeni: Ludwik Teichmann, Alfred Biesiadecki, Tadeusz Browicz, Jan Mikulicz Radecki, Napoleon Cybulski, Ludwik Rydygier, Alfred Obaliński czy Henryk Jordan. Przy ulicach Grzegórzeckiej i Mikołaja Kopernika powstały nowe budynki kliniczne, kupowano sprzęt medyczny, tworzono nowoczesne laboratoria, wydawano kilka czasopism lekarskich, publikowano podręczniki medyczne. Wybuch pierwszej wojny światowej doprowadził do zastoju w rozwoju Wydziału Lekarskiego. Profesorowie medycyny pracowali w szpitalach polowych, jeździli na front opatrując rannych, organizowali wielkie akcje szczepień ochronnych przeciwko epidemiom. Studenci medycyny walczyli w szeregach różnych armii. Wyposażenie klinik i laboratoriów uległo rozproszeniu i znacznemu zniszczeniu.

            Okres międzywojenny to ponowny, mozolny, przy wielu trudnościach finansowych i politycznych, czas odbudowy i rozwoju uczelni. Powstały nowe katedry. Przy ulicy Grzegórzeckiej dla studentów medycyny wybudowano dom akademicki, wyposażono i unowocześniono kliniki, laboratoria i wiele placówek medycznych. Uznani profesorowie kierowali uczelnianymi katedrami i klinikami, organizowano międzynarodowe konferencje i sympozja naukowe.

            Wielkie plany i nowe projekty Wydziału Lekarskiego zniweczyła II wojna światowa. Wielu pracowników, profesorów i studentów medycyny zginęło w obozach zagłady. Okupanci zniszczyli laboratoria, wywozili wyposażenie klinik. Uniwersytet Jagielloński,         a z nim Wydział Lekarski przeszedł do podziemia, nauczając medycynę na tajnych kompletach, na których kształciło się ponad dwustu medyków i farmaceutów.

            Po wojnie Wydział Lekarski decyzją władz państwowych został oddzielony od macierzystej uczelni. Powstała Akademia Medyczna w Krakowie jako odrębna placówka kliniczno-uczelniana. Nastąpił kolejny czas odbudowy i rozwoju Akademii. Powstały nowe szpitale, kliniki i laboratoria, zbudowano domy studenckie. Publikowano specjalistyczne czasopisma lekarskie oraz podręczniki akademickie z zakresu medycyny.

            W 1993 r. Akademia Medyczna powróciła do Uniwersytetu Jagiellońskiego jako Collegium Medium z czterema wydziałami posiadającymi wiele katedr: Wydziałem Lekarskim, Szkołą Medyczną dla Obcokrajowców, Wydziałem Farmaceutycznym                    i Wydziałem Nauk o Zdrowiu. Obecnie, w Collegium Medicum kształci się ponad 6500 studentów. Nauka prowadzona jest przez 150 profesorów i prawie 450 doktorów medycyny.