REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGIO COLLEGIUM MAIUS

Postanowienia ogólne regulaminu

§1

Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z otoczeniem.

 §2

 1. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego określa
 1. Zasady stosowania monitoringu wizyjnego
 2. Zakres stosowania monitoringu wizyjnego
 3. Zasady rejestracji, zapisu oraz zabezpieczenia monitoringu
 4. Zasady związane z udostępnieniem zapisu monitoringu

            Podstawy prawne funkcjonowania Muzeum UJ i stosowania monitoringu

 §3

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2016 poz.1432 z późn. Zm)

Cel i sposób realizacji monitoringu i obszar obejmowany

 1. Celem monitoringu jest:
 1. zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu                         (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i turystów odwiedzających muzeum   oraz osób przebywających na terenie obiektu),
 2. ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,
 3. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 4. ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w budynku muzeum.
 5. ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych
 6. wyeliminowanie aktów wandalizmu.

                                                                          §6

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 1. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie jest rejestrowany dźwięk (fonia).
 2. Dane z monitoringu są przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące.
 3. Budynek Muzeum oraz obszar objęty zasięgiem kamer monitoringu, jest oznakowany w widoczny sposób poprzez umieszczenie stosownych tabliczek lub naklejek informacyjnych

§7

1.   System monitoringu wizyjnego w Muzeum składa się z:

a) kamer rozmieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku ,rejestrujących obraz.

 • kamery zewnętrzne : bramy wejściowe, elewacja budynku, dziedzińce zewnętrzne
 • kamery wewnętrzne : sale ekspozycyjne, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia kawiarni, sklep muzealny, kasa muzeum.

b) urządzeń i oprogramowania rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym oraz pozwalającego na jego odczyt /rejestratory wraz z dyskami/

c) monitorów do podglądu obrazu z kamer i zarejestrowanych nagrań.

 

Zabezpieczenie danych wizyjnych  i ich udostępnianie

                                                                          §8

1.  Odpowiedzialnymi  za obsługę oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu są pracownicy Wewnętrznej Służby Ochrony Muzeum UJ.

 

 1. bezpośredniego podglądu kamer – dokonuje pracownik ochrony pełniący  obowiązki służbowe
 • stanowisko  z monitorami do obserwacji obrazu z kamer znajduje się w pomieszczeniu wartowni WSO która zabezpieczona jest przez systemy SWiN, KD, Ppoż.
 1. urządzenia rejestrujące– są pod nadzorem pracownika ochrony posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
 • rejestratory znajdują się pomieszczeniach odizolowanych, które są wyposażone w systemy SWiN, KD, Ppoż.
 • zapis z kamer przechowywany jest przez okres maksymalnie 30 dni po tym czasie dane są kasowane przez nadpisanie.

§9

 1. zapis z monitoringu może być wydany za zgodą specjalisty do spraw ochrony danych osobowych osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania z mocy prawa (naczelne organy administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania, ABW, Policja, sądy, straż graniczna)
 2. zapis wydaje się na pisemny wniosek zainteresowanych

                    §10                      

 1. Obowiązek informacyjny względem osób , których dane zostały pozyskane za pomocą  monitoringu jest spełniany za pomocą tablic informacyjnych i piktogramów rozmieszczonych na terenie Muzeum
 2. Osoby przebywające na terenie objętym monitoringiem wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich wizerunku, który zostanie zarejestrowany przez kamery systemu.