REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGIO COLLEGIUM MAIUS

Rozdział 1 Podstawa prawna

§ 1

Podstawę prawną uprawniającą do prowadzenia monitoringu wizyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim stanowią: 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1), a w szczególności art. 6 ust. 1 lit. e; 2) ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142,

z późn. zm.); 3) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).

Rozdział 2 Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin monitoringu wizyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz sposób udostępnienia danych zgromadzonych w monitoringu i sposób zabezpieczenia tych danych.

Rozdział 3 Cel i zakres prowadzenia monitoringu

§ 3

1. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest:

1) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa członków społeczności akademickiej oraz gości Uniwersytetu Jagiellońskiego przebywających na Uniwersytecie Jagiellońskim; 2) zapewnienie ochrony mienia należącego do Uniwersytetu Jagiellońskiego; 3) ograniczenie zachowań niepożądanych, zagrażających zdrowiu lub życiu, a także

bezpieczeństwu członków społeczności akademickiej; 4) ograniczenie wykroczeń, przestępstw oraz czynów, o których mowa w Dziale VII ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.); 5) ustalenie przebiegu zdarzeń naruszających bezpieczeństwo i porządek publiczny na Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym stanowiących przestępstwa, wykroczenia i delikty dyscyplinarne; 6) ustalanie sprawców czynów, o których mowa w pkt 3–5.

2. Regulamin ma zastosowanie do danych gromadzonych w systemach monitoringu

wizyjnego stosowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. 3. Wykaz obszarów prowadzenia monitoringu wizyjnego przygotowywany jest przez

administratora danego budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego. 4. Monitoring nie obejmuje obszarów określonych w art. 222 § 2 Kodeksu pracy. 5. Obserwacja monitoringu prowadzona jest na wyznaczonych stanowiskach obserwacji przez osoby upoważnione. Organizacją pracy na stanowisku operatora monitoringu kieruje kierownik jednostki organizacyjnej odpowiadającej za monitoring w danym budynku. 6. Oprogramowanie rejestrujące i zapisujące obraz zainstalowane jest na rejestratorach, które nagrywają obraz z kamer. Rejestratory umieszczone są w pomieszczeniach zamykanych na klucz. Dostęp do pomieszczeń posiadają wyłącznie osoby upoważnione.

Rozdział 4 Administrator i podmioty uprawnione

§ 4

1. Administratorem danych zgromadzonych w systemach monitoringu wizyjnego jest

Uniwersytet Jagielloński z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość

przetwarzania danych (adres e-mail: iod@uj.edu.pl). 3. Za wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony danych gromadzonych w systemach monitoringu wizyjnego odpowiada Specjalista ds. ochrony danych lub jego zastępcy, jeśli zostali wyznaczeni w danej jednostce organizacyjnej, w której funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. 4. Do przetwarzania danych zgromadzonych w systemach monitoringu wizyjnego mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych nadane zgodnie z procedurą określoną w zarządzeniu nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Rozdział 5 Okres przechowywania danych

§ 5

1. Nagrania obrazu monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nieprzekraczający

3 miesięcy od daty nagrania. 2. W przypadku, w którym nagrania obrazu monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub pracownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego lub Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum powziął informację, że mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin określony w ust. 1 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Upoważniony pracownik ma obowiązek zabezpieczyć nagrania obrazu monitoringu wizyjnego na potrzeby postępowań, o których mowa w zdaniu pierwszym. 3. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, nagrania obrazu monitoringu

wizyjnego zawierające dane osobowe podlegają usunięciu. 4. Monitoring wizyjny funkcjonuje na Uniwersytecie Jagiellońskim całodobowo. Rejestracji podlega wyłącznie obraz (wizja) z kamer systemów monitoringu wizyjnego. Monitoring nie rejestruje dźwięku (fonii).

Rozdział 6 Obowiązek informacyjny

§ 6

1. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe zostały pozyskane za pomocą monitoringu wizyjnego jest spełniany za pomocą tablic informujących o zainstalowanym monitoringu wizyjnym, a także poprzez informację zamieszczoną w ust. 3 oraz w sposób określony w ust. 4. 2. Tablice, o których mowa w ust. 1, są zamieszczane w miejscach widocznych i dodatkowo każda tablica informacyjna jest opatrzona znakiem graficznym informującym o stosowaniu monitoringu wizyjnego. 3. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, Uniwersytet Jagielloński informuje, że: 1) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jaki sposób oraz w jakich celach będą przetwarzane dane osobowe utrwalane w ramach monitoringu wizyjnego, jest Uniwersytet Jagielloński z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków; 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@uj.edu.pl; 3) dane osobowe przetwarzane w związku z monitoringiem wizyjnym będą przetwarzane

w celach: a) zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa członków społeczności akademickiej przebywających na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz gości Uniwersytetu Jagiellońskiego – w celach wskazanych w § 3 ust. 1, b) zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym,

administracyjnym lub też innym postępowaniu; 4) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzenia

monitoringu wizyjnego stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 5) okres przechowywania danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego jest różny dla poszczególnych budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednak nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Szczegółowe informacje o okresie przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego można uzyskać pod adresem: a) sekretariat-dak@uj.edu.pl, tel. 12 664 67 30 – w przypadku monitoringu wizyjnego

na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, b) dadn@uj.edu.pl, tel. 12 663 38 20 – w przypadku monitoringu wizyjnego na terenie

pozostałych nieruchomości Uniwersytetu Jagiellońskiego, c) dzm@cm-uj.krakow.pl, tel. 12 433 27 41 – w przypadku monitoringu wizyjnego

nieruchomości Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum; 6) dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich

przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. Policji i Prokuraturze; 7) osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego ma prawo do uzyskania informacji na temat operacji przetwarzania danych osobowych jej dotyczących w zakresie: reguł rejestracji i zapisu informacji, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring wizyjny, praw osób objętych monitoringiem wizyjnym;

8) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO osoba uprawniona ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 4. Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest również na stronie www.iod.uj.edu.pl

w zakładce „Obowiązek informacyjny”, w części „Monitoring”.

Rozdział 7 Udostępnianie zapisu z monitoringu

§ 7

1. Podmiotem upoważnionym do obserwowania i zabezpieczenia obrazu z monitoringu

wizyjnego jest Administrator, a w ramach jego struktury: 1) Kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2) Inspektor Ochrony Danych; 3) Specjaliści ds. ochrony danych i ich zastępcy; 4) Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów; 5) Specjalista ds. bezpieczeństwa; 6) osoby upoważnione do prowadzenia obserwacji i zabezpieczenia obrazu. 2. Dane z systemów monitoringu wizyjnego udostępniane są podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom posiadającym podstawę prawną umożliwiającą dostęp do danych. Udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego odbywa się za zgodą Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego. 3. Dane z systemów monitoringu wizyjnego w celu udostępnienia mogą być zapisywane na nośnikach zewnętrznych (np. pendrive, płyty CD/DVD) przez osobę do tego upoważnioną. 4. Udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego odnotowywane jest każdorazowo w rejestrze udostępnionych danych, który określa załącznik nr 12 do Polityki Bezpieczeństwa, stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim. 5. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemach monitoringu wizyjnego ma prawo do uzyskania informacji na temat reguł rejestracji i zapisu informacji oraz praw i obowiązków jednostki prowadzącej monitoring. 6. Dane zgromadzone w systemach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.).

Rozdział 8 Postanowienia końcowe

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.) oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak